Névadóink

Szent József

József, a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács volt – egyszerű, kétkezi munkás. Amit róla tudunk, azt az evangéliumok két gyerekségtörténetéből merítjük (Máté és Lukács evangéliuma). Názáretben lakott, s „Dávid házából és nemzetségéből származott” (Lk 2,4). Jegyeséül az ugyancsak Dávid házából való Máriát választotta. Még „mielőtt egybekeltek volna” (Mt 1,18), észrevette, hogy jegyese gyermeket vár. Töprengett és vívódott, de nem talált megoldást kételyére. Máriában feltétlenül megbízott. 

 

 

 

Mivel „igaz ember volt” (Mt 1,19), fájó szívvel, titokban akarta őt elbocsátani. Ekkor álmában megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen akit a szíve alatt hord, az a Szentlélektől van” (Mt 1,20). Tétovázás nélkül a kapott intelem szerint járt el. Jegyesét pedig még jobban szerette és tisztelte, amiért alázatosságában nem szólt neki arról, hogy a legnagyobb édesanyai méltóságra kapott meghívást. „Magához vette feleségét” (Mt 1,24).

Ezt a készséges engedelmességet tanúsította később is, mindenben felismerve Isten akaratát és szándékát. Amikor Augustus császár rendeletére Dávid városába, Betlehembe kellett menniük a népszámlálásban történő összehívásuk végett (Lk 2,1), figyelmesen szolgált hitvesének a fárasztó úton. Mélységes fájdalom töltötte el, amiért egy barlangistállóban kellett meghúzódniuk, „mert nem jutott nekik szállás” (Lk 2,7).

Akkor is késlekedés nélkül követte az ugyancsak álmában hallott isteni útmutatást, amikor a hatalmára féltékeny Heródes halálra kereste az istállóban született isteni Gyermeket, hatalmi féltékenységétől hajtva (Mt 2,1). Egyiptomba menekült előle a Szent Család. A zsarnok király halála után visszatértek Názáretbe, ahol József szorgalmas munkával gondoskodott róluk.

Kr. u. 20 körül szakadt rá a gyász a názáreti kis hajlékra. Akkorra Jézus már férfivá serdült, és maga is elsajátította nevelőapja mesterségét. Gondviselője betöltötte hivatását: szeretettel és hűséggel szolgált mindvégig azoknak, akiknek támaszául rendelte az Úr. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.

Szent Józsefet különösen a jegyesek és munkások tisztelik védőszentjükként. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa is. Ünnepe március 19-én van, mint munkást pedig május 1-én ünnepeljük. 

***

Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 


Liska József

 

 

1883. április 6-án született Resicabányán. Apja Kohómérnök, édesanyja tisztviselő család gyermeke volt. Liska József először a helyi iskolát végezte el, majd 1900 -ig a fehértemplomi gimnáziumba járt.

Műszaki tanulmányait a bécsi műegyetemen kezdte, majd a Budapesti Műegyetemen fejezte be, ahol gépészmérnöki oklevelet kapott. Elektrotechnikát Karlsruheban tanult oly sikerrel, hogy egy év alatt szerezte meg kitűnő minősítéssel az elektromérnöki oklevelet. Katonaévei után laborasszisztensként sokat foglalkozott a villamos gépek szénkeféivel, s e témából írt disszertációjával doktori fokozatot szerzett.

 

 

 

Gazdag tapasztalatait 1908-tól itthon hasznosította. A GANZ Villamossági Gyárban helyezkedett el próbatermi mérnökként, majd 1914-ig a számítási osztályon dolgozott. Közben cikkei jelentek meg a szinkron és egyenáramú gépek, valamint a fékmágnesek témájában. Az Egyenáramú motorok nagy vasúti lokomo- tívokon való alkalmazása című dolgozatával elnyerte a Zipernowsky-díjat.

1921-tol 1927-ig a Villamossági és Műszaki RT igazgatójaként muhelyt rendezett be, és megkezdte a transzformátor és szénkefe gyártását. Publikációi nemzetközi elismerést váltottak ki.1927-tol 1939-ig a Villamossági és Ipari RT műszaki igazgatója volt. Ekkor a nagyfeszültségű transzformátorok, kapcsolóberendezések műszaki fejlesztésével foglalkozott.

Tervezett transzformátorállomásokat és elosztóhálózatokat közép- és kisfeszültségre. Az ő műszaki irányítása alatti időben cége részt vett a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamosításában.
Már 1914-tól tanít a József Nándor Műszaki Egyetemen, majd 1926-ban rendes tanári címet kap. 1937-ben a Műegyetem II. Elektrotechnikai Tanszékének helyettes tanára lett. Ettől kezdve rendszeresen tart előadásadásokat, majd 1939-ben egyetemi professzorként működik, és a Villamos gépek és mérések tanszék vezetője.
A második világháború évei alatt nagy sikerű előadásokat tart A Transzformátorok üzemi sajátosságairól címmel. Ebben az időben a gépészmérnöki kar dékánja. A háború után elsőként szorgalmazza a Műegyetemen a romok eltakarítását, a tudományos munka és oktatás megkezdését.    

1945-ben megjelenik első könyve Villamos gépek vektorábrái címmel, majd 1948-ban Villamos gépek sorozatának első része. Ezt 1951-ig még további négy rész követi.    

Akadémiai székfoglaló előadását a Szinkronizált indukciós motorok címmel tartotta. Műveiben a tudományos következetesség, rendszerezettség, precizitás érthetoséggel, tömörséggel és gyakorlati szemlélettel párosul.
Liska József érdemeit a tudományos élet és a kormányzat több alkalommal is elismerte. 1951-tol az MTA doktora, 1958-tól levelező tagja. Éveken át az Akadémia Erősáramú Villamos Bizottságának elnöke. 1953-ban és 1961-ben Munka érdemrendet kap, 1954-ben Kossuth-díj ezüst fokozatát, 1958-ban pedig a Munka Vörös Zászló érdemrendet kapja meg. A Budapesti Műszaki Egyetem Liska professzor tanári munkásságát 1954-ben aranydiplomával 1964-ben gyémánt oklevéllel ismerte el.

Liska József 1967-ben hunyt el. A magyar tudományos élet, az erősáramú elektrotechnika és ipar, a felsőoktatás és sok-sok tanítványa hálával emlékezik rá.
Névadó ünnepségünkön, 1987. március 15-én volt tanítványa, Dr Retter Gyula, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető professzora így emlékezett Liska Józsefre:

"Milyen tanulságot hagy ránk nagyszerű tanítónk, Liska Professzor? Talán azt: Az ember legnagyobb kincse és öröme a tudás, a megismerés, és a boldogság titka az örömmel és becsülettel végzett munka. Ennek feltételei: a szerénység a jellem és az embertársaink iránti tisztelet. De mindenek előtt a tudás. A tudás, amelynek öröme nemcsak a társadalmat viszi előre, de az egyént is kiegyensúlyozottá, derűssé, ilymódon közszeretteté és boldog emberré, munkájával örök gyermekként boldogan játszó nemes emberré teszi."

 


Krizsán István

 

 

 

1970-t ől 29 éven keresztül szakoktatóként ismertette meg tanulóit a szakma, - elsősorban a tekercselés - fortélyaival. Munkáját a lelkiismeretes elméleti felkészültség és a precízség jellemezte. Szakmaszeretetét át tudta oltani a tanulókba is, akik a gyakorlati munkát nagy kedvvel, lelkesedéssel végezték. Velük mindig jó, emberi, a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tudott kialakítani. Sokat foglalkozott egyéni problémáikkal, meg tudta nyerni bizalmukat. Önzetlenül és lelkesen segített minden terv megvalósításában, rengeteg oktatási, kísérleti eszközt készített a tanulók bevonásával és saját kezűleg is.

 

 

 

A tanműhelyek, laboratóriumok felszerelése során kreatív alkotóképessége, s a közös ügy tisztelete révén nagyon sok eszköz született, ami a mai napig is szolgálatban van és a munkájára emlékeztet. Villanyszerelés terén városunkban csoportjával számos maradandót alkotott: a Szabadtéri Színpad, Déryné Művelődési Központ irodahelyisége, a Barátok temploma melletti tér, a Szolnoki temető közvilágítása.
Mindig tevékeny ember volt, aki a munkában megtalálta az alkotás örömét. 1999-ben 57 éves korában hirtelen ragadta el a halál.
Az intézmény volt tanáráról tanműhelyt neveztek el. Az ünnepélyes avatón megjelent a névadó özvegye, egykor szintén az iskola tanára, valamint gyermekei, családjaikkal. A műhely ajtajára felkerült a díszes felirat, a tábla fölé a névadó élettörténete és fényképe.

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

WACLAW Logo Megvasult Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-818
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2024 |

Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese